• مبدا:کرج
 • مقصد:کلن
 • تاریخ پرواز: 1403/02/18 (2024/05/07 )
 • نوع بار قابل حمل: مدرک ,
 • مبدا:تهران
 • مقصد:فرانکفورت
 • تاریخ پرواز: 1403/01/18 (2024/04/06 )
 • نوع بار قابل حمل: کالا , مدرک ,
 • مبدا:فرانکفورت
 • مقصد:تهران
 • تاریخ پرواز: 1402/12/26 (2024/03/16 )
 • نوع بار قابل حمل: کالا , مدرک ,